Støtter videreføringen og justeringen av boliglånsforskriften
(Bilde: Krogsveen)

Støtter videreføringen og justeringen av boliglånsforskriften

Finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte på en pressekonferanse i går den nye boliglånforskriften gjeldende fra 1. juli 2018.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

– Sett i lys av utviklingen i boligmarkedet så langt  i 2018 er det klokt av finansminister Siv Jensen (Frp) og videreføre dagens boliglånsforskrift, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

Skattefrie inntekter

I den nye forskriften åpnes det for at bankene kan ta med dokumenterte og stabile skattefrie inntekter, som barnetrygd, i beregningen av gjeld i forhold til inntekt. I beregningen av belåningsgrad skal bankene også kunne medregne midler på BSU-konto som egenkapital.

– Etter vår erfaring skapte endringen i boliglånsforskriften fra og med 1. januar 2017, hvor skattefrie inntekter ikke lenger skulle kunne tas med i vurderingen av lånsøknader usikkerhet i banknæringen.

– I vårt høringssvar påpekte vi derfor at dette innebar en betydelig endring fra hva som har vært praksisen historisk i Norge. Derfor er det positivt at regjeringen i den ny forskriften presiserer at skattefrie inntekter kan tas med i beregningen av inntekt ved boliglån, sier Dreyer.

Gjeldsnivået må reguleres

Eiendom Norge støtter en regulering av boliglån gjennom boliglånsforskriften.

– Boliglånsforskriften er et nødvendig tiltak for finansiell stabilitet i en tid med lavrenteregime, sier Dreyer.

Vi trenger politikk for å sikre at fremtidige generasjoner også får ta del i den norske boligmodellen.

- Christian Vammervold Dreyer

– Det er godt dokumentert i forskning at gjeldsoppbygning målt mot bruttonasjonalprodukt kan foregripe resesjoner i økonomien. Dette illustrerer den finansielle risikoen ved en for sterk gjeldsoppbygging, og viser nødvendigheten av å regulere gjeldsnivået, sier han.

Strategi for boligmarkedet

For tre år siden i juni 2015 lanserte Solberg-regjeringen en boligstrategi for et mer velfungerende boligmarked med mål om å se boligpolitikken på tvers av departementsgrensene og koordinere tiltakene.

Mange av disse tiltakene er nå vedtatt og enkelte er implementert eller er i implementeringsfasen.

– Vi er meget glade for at finansminister Siv Jensen (Frp) har lyttet til vårt innspill om ta opp igjen arbeidet med regjeringens boligstrategi og at hun i dag varslet at en oppdatert boligstrategi vil bli presentert i løpet av uken, sier Dreyer.

  Foto: Eiendom Norge

– Fordi boliglånsforskriften har virkninger utover det den er ment å regulere, nemlig gjeldsopptak, mener vi det er vesentlig at regjeringen fornyer arbeidet med sin boligstrategi og lager politikk som både tar hensyn til finansiell stabilitet og bevaring av den norske boligmodellen.

– Boliglånsforskriften setter en grense for hvor "rik" man må være for å kunne få glede av de norske skattesubsidene av boligeiere. Derfor trenger vi politikk for å sikre at fremtidige generasjoner også får ta del i den norske boligmodellen, sier Dreyer.

– Til tross for at vi de senere årene har sett en rekordhøy boligbygging, er det fremdeles behov for tiltak for å skape en mer velfungerende tilbudsside som gjør det mulig å bygge boliger raskt i takt med boligbehovet. Dette gjelder særlig forbedring av planarbeidet, koordinering av infrastrukturtiltak med boligbygging, og at kommunene tar innover seg sin rolle som markedsregulator.

– Dette viser at behovet for en helhetlig boligpolitikk er konstant, avslutter Dreyer.

BOLIGMARKED/12. juli 2018

Stigende boligpriser og høy aktivitet

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør Johan J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid. Les hele saken

Til toppen