Store variasjoner i leiepriser

Store variasjoner i leiepriser

Leiemarkedsundersøkelsen for 2015 viser at Oslo fortsetter å ha det høyeste leienivået i Norge. Selv om det er store variasjoner mellom leiene innad i Oslo er leienivået for de rimeligste bydelene i Oslo på nivå med Bergen og Trondheim sentrum.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

For en to- og treroms utleiebolig i Oslo inkludert Bærum er gjennomsnittlige månedlig leiepris på henholdsvis om lag 9 900 og 12 460 kroner per 3. kvartal 2015, ifølge utvalget i LMU. Stavanger har det nest høyeste leienivået der tilsvarende gjennomsnittsleier ligger på 9 210 og 10 670 kroner. I Trondheim ligger gjennomsnittsleiene på om lag 8 430 og 10 360 kroner, mens gjennomsnittsleien i Bergen er 7 750 og 9 840 kroner.

I tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere ligger leiene per måned lavere på om lag 5 990 og 7 090 kroner i gjennomsnitt for de samme boligstørrelsene.

Det har i den siste tiden vært en del fokus på nedgangen i leiemarkedet for enkelte regioner i Norge. I den sammenheng er det viktig å minne om at LMU er basert på eksisterende kontrakter og vil nødvendigvis ikke speile leienivået på nylig annonserte leieboliger.

[factbox id="1"]

Mange drivere bak leieprisene

Leiemarkedsundersøkelsen LMU viser at det er store variasjoner i leiepriser selv når datamaterialet er brutt ned på geografisk beliggenhet, størrelse, og er avgrenset til å gjelde de ikke-rabatterte leiene. En toromsleilighet på 50 kvm beliggende i bydel Grünerløkka, Gamle Oslo, Sagene eller Nordre- og Vestre Aker i Oslo (Prissone 2) har for eksempel en estimert leie på 10 600 kroner. Undersøkelsen viser imidlertid at leiene innenfor dette segmentet varierer i mellom 6 000 til 17 000. Gjennomsnittshusleiene i undersøkelsen må derfor tolkes med en viss varsomhet.

Sammenliknes leieforhold etter kontraktsstart – de nyeste leieforhold inngått sett opp mot leieforhold inngått ett, to, tre og fire eller flere år tilbake, finner man at gjennomsnittlig månedlig leie er fallende. Leieforhold inngått i 2014 og 2015 ligger 11 prosent høyere enn leieforhold inngått mellom 2009 og 2013, som igjen er 15 prosent høyere enn leier som var inngått for mer enn seks år siden. Dette indikerer at større husleieendringer gjerne skjer i forbindelse med etablering av nye kontrakter.

Flest privatpersoner er utleiere, men ikke i Oslo

Mangfoldet i leiemarkedet kommer tydelig frem når en ser på typer utleiere. Veldig forenklet kan man skille mellom det ikke-rabatterte leiemarkedet som består av private og profesjonelle utleieaktører og leiemarkedet for øvrig som kan inneholde betydelig innslag av rabatterte leier. Dette er utleieaktører som slektninger, venner, enkelte stiftelser, studentboliger, arbeidsgivere og kommuner. I de fleste storbyene er det privatpersoner som representerer den høyeste andelen utleiere etterfulgt av profesjonelle utleieaktører. Unntaket er Oslo hvor bildet er motsatt.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen