Økt optimisme i boligmarkedet

Økt optimisme i boligmarkedet

Forventninger om økt rente er ikke nok til å dempe husholdningenes tro på norsk økonomi og stigende boligpriser. Boligmarkedsbarometeret økte fra 11,8 til 13,5 i mai.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Dette kommer frem i den første trenden av NBBLs boligmarkedsbarometer. De tre første månedene som undersøkelsen er gjennomført viser en liten nedgang i april, men tydelig oppgang i mai.

Seks av ti forventer høyere boligpriser

Hele 59 prosent av husholdningene forventer stigende boligpriser de neste 12 månedene. Andelen som tror på boligprisoppgang har dermed økt mer enn fem prosentpoeng den siste måneden. Det er særlig i hovedstaden og på Østlandet at vi finner de største optimistene, hvor om lag syv av ti tror på stigende boligpriser. Seks prosent av befolkningen tror at boligprisene blir litt lavere, mens kun 0,3 prosent tror på et betydelig prisfall. Mennene i undersøkelsen har noe større tro på stigende boligpriser enn kvinnene.

Syv av ti forventer økt boliglånsrente

Husholdningene innser at perioden med historisk lave renter går mot slutten. Hele 72 prosent forventer nå høyere rente i løpet av de neste 12 månedene. Det er på linje med Norges Bank som forventer å øke styringsrenten på sensommeren, sannsynligvis i september.

Kun seks prosent er bekymret for å miste jobben

Sysselsettingen har økt og arbeidsledigheten har falt det siste året, det reflekteres ved at kun seks prosent av befolkningen oppgir at de er bekymret for å miste jobben det neste året. Vi ser noe større usikkerhet blant de yngste og på Sør- og Vestlandet, men det er nokså små utslag.

Boligmarkedsbarometeret

  Illustrasjon: Opinion / NBBL
  Illustrasjon: Opinion / NBBL
  Illustrasjon: Opinion / NBBL

NBBL har mer nøkterne forventninger

Den stigende optimismen er ikke overraskende og må sees i sammenheng med tiltagende vekst i norsk økonomi, rekordlave renter og boligprisoppgangen de siste månedene. Faktisk og forventet prisutvikling påvirker hverandre gjensidig. NBBL forventer allikevel at optimismen dempes utover høsten av følgende tre grunner:

  1. Boligbyggingen er rekordhøy og det ferdigstilles mange boliger det nærmeste året.
  2. Befolkningsveksten dempes. Det bor om lag 2,2 personer per bolig, mens antall igangsettingstillatelser i dag er tilnærmet 1:1 med befolkningsveksten.
  3. Sist, men ikke minst. Til tross for at befolkningen i stor grad forventer høyere rente, er det rimelig å anta en faktisk renteøkning vil dempe optimismen.

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 07.05-14.05. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned fremover.

De tre spørsmålene som stilles hver måned

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:
Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret = (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (51,9-69,6+58,3) / 3 = 13,5

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen