NBEF er kritisk til skjerpede energiregler nå

NBEF er kritisk til skjerpede energiregler nå

NBEF mener at de reelle klimakonsekvensene av energibruk i bygningssektoren må legges til grunn ved utforming av regelverk, der begrunnelsen for skjerping av krav er klimautfordringen.

  • FDV
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Begrepene «lavenergi» og «nullenergi» bør døpes om til «lavutslipp» og «nullutslipp» for å bidra til riktig fokus på tiltak og krav for å møte disse. Forsyningssituasjonen for CO2-utslippsfri elektrisk kraft i Norge tilsier at prisene i de kommende 5-10 år vil være lave. Et lavere forbruk av el vil skape ytterligere press på prisene, og medføre lavere inntekter i forsyningssektoren. Offentlig eiendomsforvaltning vil med en del av forslagene måtte øke sine investeringer i byggeprosjekter som i neste omgang vil bety lavere offentlige inntekter på forsyningssiden. Samfunnsøkonomisk er dette negativt.

NBEF ber i sin uttalelse til høring om skjerpede energikrav i TEK at iverksettelsen utsettes til etter at den varslede Energimeldingen foreligger. Dette for å sikre at byggekravene er forankret i en kostnadsoptimal og sektorovergripende energi- og miljøpolitikk.

- Vi finner det også noe spesielt å levere en høringsuttalelse om endringer i TEK med potensielt store kostnadsøkninger den ene dagen, for dagen etter å delta i et innspillsmøte i DiBK der temaet er regelendringer som kan gi kostnadsreduksjoner. Vi er positive til komponentkrav som gir kostnadssvarende bedre ytelser, men mener det ligger utfordringer i å utforme en veiledning som håndterer hvordan kravene skal benyttes for tiltak på eksisterende bygg, sier daglig leder Eystein C. Husebye. Begrepet «uforholdsmessig kostnad» blir vesentlig å få definert, og her oppfordrer vi DiBK til å samarbeide med Enova, DIFI og LCC Forum om å utvikle gode verktøy for LCC-beregninger.

NBEF mener at anslagene for de samfunnsøkonomiske konsekvensene for de økte kravene ligger for lavt. Vi legger til grunn at kravene skal legges på et kostnadsoptimalt nivå, og argumenterer for at en del av de foreslåtte tiltakene blir for kostbare å innføre. For skattebetalerne kan kravene bli dyre, med økt investeringsbehov for energieffektivisering i offentlige bygg og med lavere inntekter for den offentlig eide forsyningssektoren for elektrisk kraft.

LOVGIVNING/18. mai 2018

Omfattende Airbnb og hotelldrift i sameier forbys - strengere regler for investorkjøp

Regjeringen la frem forslag om flere endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven 12. mai. Det foreslås blant annet klare regler om Airbnb og leilighetshoteller samt innskjerping av ervervsbegrensingen. Forslaget mangler imidlertid regler om hyblifisering. Les hele saken

BOLIGPRISER/11. mai 2018

Nye leiligheter kan bli 60.000 dyrere - ber Mæland gripe inn

Boligprisene øker og en ny leilighet kan bli 60.000 kroner dyrere grunnet nytt forslag. Det skriver EFO i sitt høringssvar til DiBK, hvor de går hardt ut mot forslaget om å endre energiforsyningskravene for bygg over 1000m2. Nå må boligminister Monica Mæland gripe inn, krever EFO. Mæland kan stoppe forslaget og hindre økningen i boligprisene, sier næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie. Les hele saken

Til toppen