Fortsatt vekst i det skandinaviske markedet

Fortsatt vekst i det skandinaviske markedet

Med en vekst på om lag 10 prosent, fortsatte det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet den sterke utviklingen i 2016. Veidekke anslår en fortsatt oppgang i bygg- og anleggsinvesteringene i 2017 og 2018, om enn noe svakere enn i 2016.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

- Det er fortsatt stor variasjon mellom regioner og markedssegmenter, men en tydeligere fellesnevner nå enn for et år siden er en generell optimisme for utviklingen det kommende året, sier Kristoffer Eide Hoen, direktør for analyse i Veidekke.

Norge: Fortsatt godt marked selv om veksttakten vil avta

I 2016 fortsatte den positive trenden med en markedsvekst på 6 %, i hovedsak drevet av vekst i boliginvesteringer og offentlige bygg. For årene fremover forventer Veidekke en vekst i det norske markedet på om lag 6 % i 2017 og 4 % i 2018. Boligmarkedet vil fortsatt være en sentral driver, men sammen med offentlig initiert bygg- og anleggsvirksomhet.

- I år og neste år venter vi et fortsatt godt marked selv om veksttakten vil avta. Vi forventer at boligmarkedet vil roe seg noe ned, ikke minst i Osloregionen. En konsekvens av at stadig flere boliger kommer i markedet, i kombinasjon med regulatoriske tiltak på etterspørselssiden, forklarer Kristoffer Eide Hoen.

Sverige: Høykonjunktur og svært lave renter

Den samlede veksten i svensk bygg og anlegg anslås til 12 % i fjor. Boligbyggingen sto for det sterkeste bidraget til veksten. Mot 2018 forventer Veidekke en gradvis utflating av aktiviteten, men på et meget høyt nivå, med en markedsvekst på 7 % i 2017, og 3 % i 2018.

- Høykonjunktur og rekordlave renter har bidratt til et meget sterkt marked i Sverige. Vi har fortsatt sterk tro på det svenske markedet og forventer et fortsatt høyt aktivitetsnivå, men ikke med samme vekst som i 2016, forteller Hoen.

Det svenske boligmarkedet har holdt seg meget sterkt gjennom 2016. Veidekke legger til grunn at salgstakten fremover vil avta noe sammenlignet med 2016 og at vi kan få en moderat nedgang i igangsettinger og investeringer når vi går inn i 2018.

Danmark: Markedet drevet av boligbygging

Den samlede veksten i dansk bygg og anlegg anslås til 7 % i 2016, der boligbyggingen sto for det sterkeste bidraget. I 2017 og 2018 forventer Veidekke at byggmarkedet i Danmark fortsetter den positive utviklingen, men fortsatt drevet hovedsakelig av bolig. For yrkesbygg står vi ved et vendepunkt selv om oppsvinget trolig blir moderat i første omgang.

- Det er mye som ligger til rette for økt byggeaktivitet og en mer positiv markedssituasjon i Danmark. En generelt mer positiv utvikling i dansk økonomi, gode kredittvilkår og økte behov etter mange år med lave investeringsnivåer er de viktigste drivkreftene for fremgangen, forklarer Hoen.

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

EIENDOM/ 3. august 2018

Profier kjøper boligprosjekt av Det Norske Veritas

Det Norske Veritas Eiendom AS har i nærmere 15 år jobbet med reguleringen av et leilighetsprosjekt på sin eiendom på Høvik med en fantastisk beliggenhet rett på oversiden av Veritas-senteret. Nå er prosjektet solgt til boligutvikleren Profier. Kjøpet omfatter omtrent 10 mål som kan utvikles til ca. 55 leiligheter. Med kjøpet følger flere påstående vernede eiendommer fra Høvik Verk perioden, blant annet en 8 mannsbolig, to sveitservillaer og en tidligere turnhall. Les hele saken

Til toppen